За дружеството

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Смолян, е регистрирано на 25.09.1991 год. с Решение № 1801 на Смолянския окръжен съд по фирмено дело № 1621/1991 г.,.

От 29.03.1993 год. дружеството е регистрирано по Закона за данъчно облагане с Данъчен номер 1217033116 при ТД на НАП - Смолян, а от 14.03.1994 год. е регистрирано и по Закона за ДДС.

Регистрацията по БУЛСТАТ е от 22.03.1996 год., с идентификационен код BG 830166530. Адресът на управление на дружеството е: гр. Смолян, 4700, ул. "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", №2.

"ВиК" ЕООД - Смолян е 100 % държавна собственост, като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ).
Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, както и експлоатация на водоснабдителни язовири.
"ВиК" ЕООД - Смолян, обслужва с вода населението и бизнеса на 10 общини: Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, които се намират на територията на Смолянска област.

"ВиК" ЕООД - Смолян, има разгъната териториална структура, която покрива територията на всички обслужвани общини чрез локализираните си звена.

Общият брой на населението, живеещо на територията на Смолянска област, е 131010 души (към октомври 2007). Населението, обслужвано от "ВиК" Смолян, живее в 247 населени места.

ВИЗИЯ НА ОПЕРАТОРА: Непрекъснато, 24 часа в денонощието и 365 дни в годината, да задоволява нуждите от ВиК-услуги на всички потребители в област Смолян.


Цели

Главна цел: ВиК - оператор - гр. Смолян да стане привлекателен за публично частно партньорство.

Основни цели:

  • Намаляване загубите на вода;
  • Повишаване качеството на предоставените ВиК - услуги;
  • Подобряване управлението на оператора;
  • Повишаване квалификацията и мотивацията на персонала;
  • "Обръщане" на оператора към потребителите;
  • Подобряване финансовото състояние.

Потребители

Потребителите на ВиК - оператор Смолян, могат да се разделят на три групи:

  • Битови (население);
  • Стопански (бизнес);
  • Бюджетни (общински и държавни структури и институции).


"ВиК"- операторът обслужва общо 47540 броя потребители. От тях 42 328 са битови и приравнени към тях, това представлява 89.04 % от всички. 4 487 броя са стопански или 9,44%, а бюджетните потребители са 725 броя и представляват 1,52%. От стопанските потребители - 44 броя са регистрирани съгласно Наредба № 7 за заустване на отпадъчни води. По-големият брой потребители се задоволяват с питейна вода при помпено водоснабдяване. Но това не определя и по-голям размер на приходите. Обслужваното население към настоящия момент от "ВиК" ЕООД Смолян е 119492 броя жители. От тях 91.21% са водоснабдени, а 66,63 % са канализирани.

(...изнесените данни в цифри са до м. октомври 2007 г.)