Защита на лични данни

 ИНФОРМАЦИЯ по чл.13 от ОРЗД за клиенти (абонати) на „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ„ ЕООД Смолян

УВАЖАЕМИ КЛИЕНТИ,

Бихме желали да Ви информираме за предстоящи промени в правната уредба на личните данни, които ще се отразяват на начина, по който обработваме Вашите лични данни.

От 25-ти май 2018 година във всички държави членки на Европейския съюз, включително и в Република България, започна да се прилага пряко т.нар. Общ регламент за защита на личните данни /ОРЗД/, чието пълно наименование е Регламент (ЕС)2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

І. С оглед постигане на добросъвестно и прозрачно обработване на личните Ви данни от страна на ВиК Смолян (Дружеството)  МОЛЯ, ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С ПРАВАТА СИ съгласно чл.13 от Общия регламент за защита на личните данни, а именно:

1. При Ваше искане Вие имате право да получите личните данни, които Ви засягат и с които Дружеството разполага за Вас в качеството му на администратор на лични данни, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат;

2. Вие имате право да изискате от ВиК Смолян да прехвърли тези данни директно на друг администратор без възпрепятстване от наша страна;

3. При промяна на дадени обстоятелства във Ваши лични данни, Вие имате право да изискате от нас тези данни да бъдат коригирани, както и правото да изискате изтриване на част или всички лични данни, които сте предоставили на ВиК Смолян и които то обработва, при положение че спрямо ВиК Смолян не се прилага законово задължение за обработването, вкл. и съхранението на тези данни. Такова задължение се прилага винаги, докато трае договорното Ви правоотношение с ВиК Смолян, тъй като обработването на лични данни е нужно за изпълнение на задълженията на ВиК Смолян като доставчик на услугите по водоснабдяване и канализация;

4. Вие имате право на възражение срещу обработването на Вашите лични данни, когато считате, че същите не се обработват по законосъобразен начин;

5. При спор с Дружеството, Вие имате право на жалба до Комисията за защита на личните данни, когато се касае за законосъобразността на дейностите по обработване на Вашите лични данни.

Правата по предходните точки можете да упражните чрез подаване на заявление в централата на Дружеството в гр. Смолян, ул.“П.Р.Славейков“ №2

ІІ. Наред с горното, имайте предвид, че данните Ви ще бъдат обработвани и съхранявани от Дружеството единствено за целите на изпълнение на договорните отношения между Вас и ВиК Смолян. Срокът, в който Дружеството е задължено по закон да обработва личните Ви данни, законът посочва на:

а) за счетоводни документи – 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят;

б) за всички останали документи, включително записи в електронни системи и хартиени архиви – до 10 години, считано от заличаването Ви като потребител на услугите на Дружеството, респ.от смяната на партидата на стария собственик, респ. от изплащането на задълженията на лицето или погасяването им по давност (ако са останали дължими суми).

ІІІ. Уведомяваме Ви, че ВиК Смолян се отнася сериозно към сигурността на Вашите лични данни. Прилагаме подходящото ниво на защита и за тази цел сме разработили разумни физически, електронни и документални процедури, за да пазим данните, които събираме от случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, непозволено разкриване или достъп до предадени, съхранявани или обработвани по друг начин лични данни. Нашите политики и процедури за информационна сигурност са тясно свързани с широко приетите международни стандарти и редовно се преглеждат и обновяват така, както е необходимо, за да отговарят на нашите служебни нужди, промените в технологиите и нормативните изисквания. Достъп до Вашите лични данни се разрешава единствено на тези служители, доставчици на услуги на ВиК Смолян на принципа на необходимост от информация за служебни цели или които се нуждаят от нея за изпълнение на своите служебни или договорни задължения.

ІV. Моля, имайте предвид и това, че ВиК Смолян предава Вашите лични данни единствено на следните категории лица:

1. на компетентните държавни и общински органи за целите на данъчния контрол;

2. на банки и небанкови финансови институции, с които Дружеството има сключен договор за услуги за извършване на плащане, включително и приемане на плащане в брой, на дължими суми за ВиК услуги;

3. специализирани дружества, които извършват техническа поддръжка на софтуерните продукти, с които оперира Дружеството, за целите на извършване на самата техническа поддръжка – същите имат единствено достъп до Вашите данни, доколкото имат достъп до самия системен продукт, който се осъществява под наблюдението на служител на дружеството с цел максимална защита на данните Ви.

V. Моля, имайте предвид, че ВиК Смолян разполага с длъжностното лице по защита на данните. Можете да се обърнете към него по всички въпроси, касаещи настоящата информация, както и ако желаете да упражните което и да било от законовите си права, изброени по – горе. Неговите контакти са :

Пощенски адрес: гр. Смолян , ул.“П.Р.Славейков“ №2
Е-mail:  dpo_vik_sm@abv.bg
Служебен телефон: 0876 125 035
От ръководството на ВиК Смолян