№ 540 - Публично състезание

  Предмет: „Доставка на тръби“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1„Доставка на тръби HDPE тип PE 100 и РЕ 100 RC с диаметри от  Ф 25 до Ф 450“

Обособена позиция № 2 „Доставка на канализационни тръби PEHD  с диаметри от  Ф 160 до Ф 1000“

Решение - дата на публикуване 31.03.2020 год.

Обявление - дата на публикуване 31.03.2020 год.

Условиядата на публикуване 31.03.2020 год.

Образцидата на публикуване 31.03.2020 год.

Техническа спецификациядата на публикуване 31.03.2020 год.

Проекто-договордата на публикуване 31.03.2020 год.

Съобщение за временно спиране на обществената поръчка - дата на публикуване 16.04.2020 год.

Решение за промяна - дата на публикуване 22.04.2020 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 29.06.2020 год.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения - дата на публикуване 20.08.2020 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 10.09.2020 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 10.09.2020 год.

Обобщен Протокол - дата на публикуване 10.09.2020 год.

Решение - дата на публикуване 10.09.2020 год.