За нас

"Водоснабдяване и канализация" ЕООД - Смолян, е регистрирано на 25.09.1991 год. с Решение № 1801 на Смолянския окръжен съд по фирмено дело № 1621/1991 г.,.
От 29.03.1993 год. дружеството е регистрирано по Закона за данъчно облагане с Данъчен номер 1217033116 при ТД на НАП - Смолян, а от 14.03.1994 год. е регистрирано и по Закона за ДДС.
Регистрацията по БУЛСТАТ е от 22.03.1996 год., с идентификационен код BG 830166530. Адресът на управление на дружеството е: гр. Смолян, 4700, ул. "П. Р. СЛАВЕЙКОВ", №2.
"ВиК" ЕООД - Смолян е 100 % държавна собственост, като функциите на принципал на държавната собственост се изпълняват от министъра на Регионалното Развитие и Благоустройството (МРРБ).
Основният предмет на дейност на дружеството е водоснабдяване, канализация, пречистване на водите и инженерингови услуги в страната и чужбина, както и експлоатация на водоснабдителни язовири.
"ВиК" ЕООД - Смолян, обслужва с вода населението и бизнеса на 10 общини: Баните, Девин, Борино, Доспат, Златоград, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе, които се намират на територията на Смолянска област.
"ВиК" ЕООД - Смолян, има разгъната териториална структура, която покрива територията на всички обслужвани общини чрез локализираните си звена.
Общият брой на населението, живеещо на територията на Смолянска област, е 131010 души (към октомври 2007). Населението, обслужвано от "ВиК" Смолян, живее в 247 населени места.
ВИЗИЯ НА ОПЕРАТОРА: Непрекъснато, 24 часа в денонощието и 365 дни в годината, да задоволява нуждите от ВиК-услуги на всички потребители в област Смолян.