СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОДМЯНА НА ВОДОМЕРИ

18.08.2017

Съгласно чл. 32, ал. 10 от Наредба № 4 /14.09.2004 г, операторът на водоснабдителната система монтира, поддържа и контролира водомерите на водопроводните отклонения, по които се отчита и заплаща изразходваното количество вода-приходни водомери в това число общите.
Съгласно чл. 34, ал. 1 от Наредба № 4 /14.09.2004 г, водомерът на водопроводното отклоненение и общият водомер в сгради - етажна собственост подлежат на задължителен метрологичен контрол, съласно Закона за измерванията.
Съгласно чл. 16 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от „ВиК” ЕООД Смолян, на водопроводните сградни инсталации се монтират само средства за измерване одобрени по реда на Закона за измерванията.
Съласно чл.17, ал. 3 и 4 от Общите условия за предоставяне на ВиК услуги от „ВиК” ЕООД Смолян, при сгради етажна собственост, както и при обекти с повече от един потребител, всеки потребител поставя индивидуални водомери, които са елемент на сградната водопроводна инсталация. Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери се извършва от и за сметка на потребителите.
В тази връзка

  1. Подмяната, монтажът на нови и последващата проверка на приходните, в т.ч. общите водомери, да се извършва от и за сметка на „ВиК” ЕООД Смолян.
    На обекти с един водомер монтиран на сградното водопроводно отклонение, той е и общ (приходен) и индивидуален – подмяната и последващата му проверка се извършва от и за сметка на „ВиК” ЕООД Смолян.
    Доставката, монтажът, проверката, поддържането и ремонтът на индивидуалните водомери се извършва от и за сметка на потребителите.
  2. Задължително при монтаж на нов и подмяна на стар водомер да се издава констативен протокол, който да съдържа номера на водомерното устройство, първоначалните показания и старите показания.
« Обратно към новини