ОБЯВА

 Предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "В и К" ЕООД Смолян за комплексно банково обслужване"

Обява - дата на публикуване 27.04.2021 год. 

Приложения - дата на публикуване 27.04.2021 год. 

Проекто договор дата на публикуване 27.04.2021 год. 

Протокол - дата на публикуване 28.05.2021 год.

№ 545 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 Предмет:  „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД  гр. Смолян“ 

Заповед - дата на публикуване 22.04.2020 год.

Информация - дата на публикуване 22.04.2020 год.

Обява - дата на публикуване 22.04.2020 год. 

Образци - дата на публикуване 22.04.2020 год. 

Приложение № 1 Техническа спецификация - дата на публикуване 22.04.2020 год. 

Приложение  № 2 Проекто-договор -  датата на публикуване 22.04.2020 год. 

Протокол - дата на публикуване 08.06.2020 год.

Договор - дата на публикуване 18.09.2020 год.

 

№ 540 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

  Предмет: „Доставка на тръби“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1„Доставка на тръби HDPE тип PE 100 и РЕ 100 RC с диаметри от  Ф 25 до Ф 450“

Обособена позиция № 2 „Доставка на канализационни тръби PEHD  с диаметри от  Ф 160 до Ф 1000“

Решение - дата на публикуване 31.03.2020 год.

Обявление - дата на публикуване 31.03.2020 год.

Условиядата на публикуване 31.03.2020 год.

Образцидата на публикуване 31.03.2020 год.

Техническа спецификациядата на публикуване 31.03.2020 год.

Проекто-договордата на публикуване 31.03.2020 год.

Съобщение за временно спиране на обществената поръчка - дата на публикуване 16.04.2020 год.

Решение за промяна - дата на публикуване 22.04.2020 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 29.06.2020 год.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения - дата на публикуване 20.08.2020 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 10.09.2020 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 10.09.2020 год.

Обобщен Протокол - дата на публикуване 10.09.2020 год.

Решение - дата на публикуване 10.09.2020 год.

№ 535 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Предмет:  „Доставка, осъществявана чрез покупка на канцеларски материали за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян“ 

Заповед - дата на публикуване 25.03.2020 год.

Информация - дата на публикуване 25.03.2020 год.

Обява - дата на публикуване 25.03.2020 год. 

Образци - дата на публикуване 25.03.2020 год. 

Приложение № 1 Техническа спецификация - дата на публикуване 25.03.2020 год. 

Приложение  № 2 Проекто договор -  датата на публикуване 25.03.2020 год. 

Разяснение 1 - дата на публикуване 03.04.2020 год.

Съобщение за прекратяване на поръчката - дата на публикуване 16.04.2020 год.

 

 

№ 530 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 Предмет: Упражняване на авторски надзор при строително-монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“.

Становище от АОП - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Решение - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Обявление - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Условия - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Образци - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Проекто-договор - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Договор със строителя - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Работен проект  - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Допълнение към Работен проект - дата на публикуване 31.01.2020 год.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 04.03.2020 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 17.03.2020 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 17.03.2020 год.

Решение - дата на публикуване 17.03.2020 год.

Договор - дата на публикуване 22.05.2020 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 22.05.2020 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 22.05.2020 год.

525 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Предмет:  „Инкасиране на суми за консумирана питейна вода,  отведена и пречистена  отпадъчна вода до потребители на „В и К” ЕООД Смолян на територията на област Смолян по две обособени позиции"

 Обособена позиция № 1: „Инкасиране в обособени пунктове на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода до потребителите на  „В и К„ ЕООД Смолян на територията на област Смолян“  

Обособена позиция № 2: „Инкасиране на суми  по Интернет с банкови карти и други платежни средства за услуги за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода до потребителите на  „В и К„ ЕООД Смолян на територията на област Смолян“с ресурси на Изпълнителя, по фактури, предоставени от Възложителя

Обява - дата на публикуване 02.12.2019 год 

Информация - дата на публикуване 02.12.2019 год.

Заповед - дата на публикуване 02.12.2019 год. 

Техническа спецификация - дата на публикуване 02.12.2019 год. 

Образци - дата на публикуване 02.12.2019 год.

Списък на обектите - дата на публикуване 02.12.2019 год.

Проекто договор обособена позиция № 1 -  дата на пуликуване 02.12.2019 год. 

Проекто договор обособена позиция № 2 -  дата на пуликуване 02.12.2019 год. 

Разяснение - дата на публикуване 06.12.2019 год. 

Заповед за удължаване срока - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Информация за удължаване - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Протокол - дата на публикуване 19.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 19.12.2019 год.

Договор обособена позиция № 1 - дата на публикуване 21.01.2020 год.

Техническо предложение обособена позиция №1 - дата на публикуване 21.01.2020 год.

Ценово предложение обособена позиция № 1 - дата на публикуване 21.01.2020 год.

Договор обособена позиция №2 - дата на публикуване 21.01.2020 год.

Техническо предложение обособена позиция № 2- дата на публикуване 21.01.2020 год.

Ценово предложение обособена позиция №2 - дата на публикуване 21.01.2020 год.

№ 520 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет:  „Инженеринг - проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала“, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им съгласно договорните условия на ФИДИК жълта книга“

Решение - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Условия - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Образци - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Приложение 1 - техническа спецификация - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Приложение 2 - договор - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Приложение 3 - мотиви по чл.231 ал.5 от ЗОП - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Проект ПСПВ - дата на публикуване 13.09.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 21.11.2019 год. 

Съобщение - дата на публикуване 16.12.2019 год. 

Протокол 2 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Договор - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 02.03.2020 год.

№ 515 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет: „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

Решение - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Условия - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Образци - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Приложение 1 - техническа спецификация - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Приложение 2 - договор - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Приложение 3 - мотиви по чл.231 ал.5 от ЗОП - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Идеен проект - дата на публикуване 09.09.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Съобщение - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Договор - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 02.03.2020 год.

Обявление за възложена поръчка- дата на публикуване 03.03.2020 год.

№ 510 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Предмет: „Доставка, осъществявана чрез покупка на компютри и офис оборудване за нуждите на екипа за управление на проект „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ на „ВиК“ ЕООД, гр. Смолян“

 Заповед - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Обява - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Информация - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Образци - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Проекто-договор - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Разяснение 1 - дата на публикуване 30.08.2019 год.

Заповед за удължаване срока за получаване на офертите - дата на публикуване 10.09.2019 год.

Информация - дата на публикуване 10.09.2019 год.

Протокол 1- дата на публикуване 12.11.2019 год. 

Протокол 2- дата на публикуване 12.11.2019 год.

Договор - дата на публикуване 09.12.2019 год. 

Техническо предложение - дата на публикуване 09.12.2019 год. 

Ценово предложение - дата на публикуване 09.12.2019 год. 

 

№ 505 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 Предмет: Доставка на фланшови шибърни спирателни кранове с диаметри  ф 65, 80,100, 125, 150, 200 на 16 атм.”

 Заповед - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Условия - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Обява - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Информация - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 28.08.2019 год.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 10.09.2019 год.

Информация - дата на публикуване 10.09.2019 год.

Протокол - дата на публикуване 18.10.2019 год.

Решение - дата на публикуване 18.10.2019 год.

Договор - дата на публикуване 11.11.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 11.11.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 11.11.2019 год.

 

№ 500 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 Предмет: "Доставка на чугунени тръби с посипка на 40 атм. с диаметри Ф 80 и Ф 250, от материал сферографичен чугун" 

Решение -  дата на публикуване 16.08.2019 год

Обявление - дата на публикуване 16.08.2019 год. 

Условия - дата на публикуване 16.08.2019 год. 

Техническа спецификация -  дата на публикуване 16.08.2019 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 16.08.2019 год.  

Протокол 1 - дата на публикуване 07.10.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 28.10.2019 год. 

Съобщение - дата на публикуване 28.10.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 05.11.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 05.11.2019 год.

Решение - дата на публикуване 05.11.2019 год.

Договор - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 16.12.2019 год.

 

№ 495 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

Предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Смолян"

Решение - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Условия и образци - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Образец ЕЕДОП - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Справка изразходвани количества ток и обекти - дата на публикуване 26.07.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ : На 19.08.2019 год. от 11.00 часа ще се събере комисията за отваряне на офертите по процедура с предмет:"Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Смолян", в сградата на "В и К" ЕООД гр. Смолян, на ет. 2 в кабинета на Зам. управителя. - дата на публикуване 14.08.2019 год. 

Протокол 1 - дата на публикуване 26.08.2019 год.

Съобщение за отваряне на ценовите предложения -  дата на публикуване 03.09.2019 год. 

Протокол 2 -  дата на публикуване 16.09.2019 год,

Протокол 3 -  дата на публикуване 16.09.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 16.09.2019 год.

Решение -  дата на публикуване 16.09.2019 год. 

Решение 2 - дата на публикуване 22.10.2019 год.

Договор - дата на публикуване 28.11.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 28.11.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 28.11.2019 год.

№ 490 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Предмет:„Доставка и монтаж на оригинални резервни части за багери New Holland, Hidromek, Fiat kobelko, Nelson, Kubota, Kaiser за нуждите на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД -
гр. Смолян"

Заповед - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Обява - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Информация за публикуване - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Условия - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Приложение към ценовата оферта - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Заповед за удължаване - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Информация за удължаване - дата на публикуване 26.07.2019 год.

Прокотол 1- дата на пуликуване 14.08.2019 год.

Решение - дата на публикуване 15.08.2019 год. 

Договор - дата на публикуване 04.09.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 04.09.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 04.09.2019 год.

№ 485 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Предмет: „Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PEHD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф 25 мм. до ф 450 мм.”

Заповед - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Обява - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Информация за публикуване - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Условия - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Приложение към ценовата оферта - дата на публикуване 11.07.2019 год.

Протокол 1- дата на публикуване 14.08.2019 год. 

Решение - дата на публикуване 15.08.2019 год. 

Договор- дата на публикуване 26.09.2019 год.

Техническо предложение -  дата на публикуване 26.09.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 26.09.2019 год.

 

№ 480 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

 Предмет: „Доставка на плътна асфалтобетонна смес франко асфалтова база на изпълнителя в района на действие на „В и К“ ЕООД – Смолян  в община Смолян“

Обява - дата на публикуване 08.07.2019 год.

Информация - дата на публикуване 08.07.2019 год.

Заповед - дата на публикуване 08.07.2019 год.

Условия- дата на публикуване 08.07.2019 год.

Заповед за удължаване - дата на публикуване 18.07.2019 год.

Информация - дата на публикуване 18.07.2019 год.

Протокол - дата на пуликуване 06.08.2019 год 

Договор- дата на публикуване 01.10.2019 год.

Техническо предложение - дата на публиукавен 01.10.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване01.10.2019 год.

 

№ 475 - Събиране на оферти с обява

Предмет: „Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплътнители към тях”

Заповед - дата на публикуване 05.07.2019 год.

Обява - дата на публикуване 05.07.2019 год. 

Информация за публикуване - дата на публикуване 05.07.2019 год. 

Условия - дата на публикуване 05.07.2019 год. 

Техническа спецификация - дата на публикуване 05.07.2019 год.

Заповед за удължаване - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Информация за удължаване - дата на публикуване 16.07.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 24.07.2019 год.

Договор - дата на публикуване 26.08.2019 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 26.08.2019 год.

Ценово предложение -  дата на публикуване 26.08.2019 год.

 

 

№ 470 - Открита процедура

Предмет: „Изпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“

Решение - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Условия -дата на публикуване 25.04.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Проекто-договор - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Образци - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Работен проект  - дата на публикуване 25.04.2019 год.

Допълнение към Работен проект - дата на публикуване 25.04.2019 год.

ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Разяснение - дата на публикуване 20.05.2019 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 20.05.2019 год.

Разяснение 3 - дата на публикуване 27.05.2019 год.

Приложение 1 към Разяснение 3 - дата на публикуване 27.05.2019 год.

Разяснение 4 - дата на публикуване 28.05.2019 год.

Разяснение 5 - дата на публикуване 03.06.2019 год.

Решение за промяна - дата на публикуване 06.06.2019 год. 

Съобщение - дата на публикуване 13.06.2019 год.

Информация при производство по обжалване - дата на публикуване 13.06.2019 год.

Съобщение по възобновяване на поръчката - дата на публикуване 05.07.2019 год.

Решение за изменение - дата на публикуване 10.07.2019 год.

Разяснение 6 - дата на публикуване 19.07.2019 год. 

Протокол 1 - дата на публикуване 01.10.2019 год.

СЪОБЩЕНИЕ - дата на публикуване 05.11.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Решение - дата на публикуване 21.11.2019 год.

Договор - дата на публикуване 16.01.2020 год.  

Техническо предложение - дата на публикуване 16.01.2020 год. 

Ценово предложение - дата на публикуване  16.01.2020 год. 

 

№ 465 - ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 Предмет: „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по две обособени позиции

Обособена позиция 1: „Организиране на публични събития, провеждане на информационни мероприятия, създаване и разполагане на реклама“

Обособена позиция 2: „Дизайн, изработка и доставка на рекламни печатни материали“

Решение - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Условия - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Образци - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Образец на проекто-договор - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Единен наръчник - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 15.07.2019 год.

Съобщение - дата на публикуване 22.11.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Протокол 4 - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 11.12.2019 год.

Договор Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 03.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 03.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 03.02„2020 год.

Договор Обособена позиция №2 - дата на публикуване 03.02.2020 год.

Техническо преложение Обособена позиция № 2- дата на публикуване 03.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 2- дата на публикуване 03.02.2020 год.

Обявление за възложена поръчка - дата на публикуване 03.02.2020 год.

 

№ 460 - Открита процедура

Предмет: „Инженеринг, съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

Решение - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Условия - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Образци - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Приложение № 1.1 - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Приложение № 1.2 - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Приложение № 2 - дата на публикуване 11.04.2019 год.

Идеен Проект част 1 и  част 2  - дата на публикуване 11.04.2019 год.

ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Разяснение - дата на публикуване 20.05.2019 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 23.05.2019 год. 

Съобщение - дата на публикуване 31.05.2019 год.

Информация по производство по обжалване - дата на публикуване 31.05.2019 год.

Възобновяване на обществена поръчка - дата на публикуване 10.07.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 01.10.2019 год.

Съобщение - дата на публикуване 22.11.2019 год. 

Съобщение за отлагане на обявеното публично заседание за отваряне на ценовите предложения - дата на публикуване 27.11.2019 год.

Ново съобщение - дата на публикуване 16.12.2019 год

Протокол 2 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Договор Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 30.01.2020 год.

Техническо предложение Обособена позииция № 1- дата на публикуване 30.01.2020 год.

Ценово предложение  Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 30.01.2020 год.

Договор Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 09.03.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 09.03.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 09.03.2020 год.

№ 455 - СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ

Предмет: „Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплътнители към тях”

Заповед - дата на публикуване 10.04.2019 год.

Обява - дата на публикуване 10.04.2019 год. 

Информация за публикуване - дата на публикуване 10.04.2019 год. 

Условия - дата на публикуване 10.04.2019 год. 

Техническа спецификация - дата на публикуване 10.04.2019 год.

Протокол - дата на публикуване 14.05.2019 год. 

Решение за прекратяване - дата на публикуване 17.06.2019 год.

 

 

№ 450 - Открита процедура

Предмет : „Внедряване на ГИС система и прилежащи софтуери за управление на водоснабдителна и канализационна техническа инфраструктура, стопанисвана и управлявана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян“

Решение за откриване- дата на публикуване 10.04.2019 год.

Обявление  - дата на публикуване 10.04.2019 год.

Условия  - дата на публикуване 10.04.2019 год.

Техническа спецификация  - дата на публикуване 10.04.2019 год.

Проекто-договор  - дата на публикуване 10.04.2019 год.

Образци  - дата на публикуване 10.04.2019 год.

ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Разяснение 1 - дата на публикуване 16.04.2019 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 07.05.2019 год.

Съобщение - дата на публикуване 17.05.2019 год.

Информация по производство по обжалване - дата на публикуване 17.05.2019 год.

Съобщение по възобновяване на поръчката - дата на публикуване 03.07.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 05.07.2019 год.

Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 16.08.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 12.09.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 12.09.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 12.09.2019 год.

Решение - дата на публикуване 12.09.2019 год.

Договор - дата на публикуване 31.10.2019 год. 

Техническо  преложение - дата на публикуване 31.10.2019 год.  

Ценово предложение - дата на публикуване 31.10.2019 год. 

 

№ 445 - Открита процедура

Предмет: „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян“

Обособена позиция № 2 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор”

Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян“

Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“ .
  

 Решение - дата на публикуване 05.03.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Условия - дата на публикуване 05.03.2019 год.

Образци - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 1.1 - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 1.2 - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 1.3 - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 1.4 - дата на публикуване 05.03.2019 год. 

Приложение № 2 - дата на публикуване 21.02.2019 год. 

Приложение № 3 - дата на публикуване 21.02.2019 год. 

Разяснение - дата на публикуване 25.03.2019 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 01.04.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 03.07.2019 год.

Съобщение - дата на публикуване 05.12.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Протокол 4 - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Протокол 5 - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Решение - дата на публикуване 16.12.2019 год.

Договор Обособена позиция №1 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 1 - дата на публикуване 05.02.23020 год.

Договор Обособена позиция №2 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 2 - дата на публикуване 05.02.23020 год.

Договор Обособена позиция №3 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 3 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 3 - дата на публикуване 05.02.23020 год.

Договор Обособена позиция №4 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Техническо предложение Обособена позиция № 4 - дата на публикуване 05.02.2020 год.

Ценово предложение Обособена позиция № 4 - дата на публикуване 05.02.23020 год.

№ 440 - Открита процедура

 Предмет: Инженеринг, съгласно договорните условия на  ФИДИК – жълта книга на обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по две обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян” съгласно  договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

Обособена позиция № 2 „Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект „Реконструкция на главен градски събирателен колектор” съгласно  договорните условия на ФИДИК – жълта книга”

Решение - дата на публикуване 21.02.2019 год.

Обявление - дата на публикуване 21.02.2019 год. 

Условия - дата на публикуване 21.02.2019 год.

Образци - дата на публикуване 21.02.2019 год. 

Приложение № 1.1 - дата на публикуване 21.02.2019 год. 

Приложение № 1.2 - дата на публикуване 21.02.2019 год. 

Приложение № 2 - дата на публикуване 21.02.2019 год. 

Проект част 1 и Проект част 2 - дата на публикуване 21.02.2019 год.

 ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Съобщение:

Пуснато е Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация към РОП и официален вестник на ЕС за публикуване. - дата на публикуване 07.03.2019 год.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 12.03.2019 год. 

Обявление за прекратяване - дата на публикуване 03.04.2019 год.

Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП

 Предмет: Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода до потребителите на "ВиК" ЕООД Смолян на териорията на област Смолян.

Заповед - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Обява - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Информация - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Условия - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Проекто-договор ЗЗЛД  - дата на публикуване 30.11.2018 год.

Приложение 1 към ЗЗЛД - дата на публикуване 30.11.2018 год.

 Заповед за удължаване срока - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Информация за удължаване - дата на публикуване 10.12.2018 год

Протокол - дата на публикуване 19.12.2018 год.

Решение - дата на публикуване 20.12.2018 год.

Договор - дата на публикуване 11.01.2019 год.

Приложение 1 и Приложение 2 - дата на публикуване 11.01.2019 год.

 

№ 425 - Открита процедура

 Предмет: "Оценка за съответствие на инвестиционния проект и осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК за обект : "Интегриран воден проект на агломерация град Смолян" съгласно договорните условия на ФИДИК - Червена Книга" 

Решение - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Обявление - дата на публикуване 21.11.2018 год. 

Условия - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Образци - дата на публикуване 21.11.2018 год. 

Приложение № 1 - дата на публикуване 21.11.2018 год. 

Приложение № 2 - дата на публикуване 21.11.2018 год. 

Приложение № 3 - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Проект част 1 и Проект част 2 - дата на публикуване 21.11.2018 год.

ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Разяснение 1 - дата на публикуване 26.11.2018 год.

Решение за промяна - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 13.12.2018 год.

Разяснение 3 - дата на публикуване 27.12.2018 год.

Разяснение 4 - дата на публикуване 02.01.2019 год.

Протокол 1 - дата на публикуване 25.03.2019 год. 

 Съобщение за отваряне на ценови предложения - дата на публикуване 12.09.2019 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Протокол 4 - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Доклад - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Решение - дата на публикуване 30.09.2019 год.

Договор - дата на публикуване 20.12.2019 год. 

Техническо  предложение - дата на публикуване 20.12.2019 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 20.12.2019 год. 

 

№ 420 - Открита процедура

 ПредметИзпълнение на строително – монтажни работи на обект: „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ съгласно договорните условия на ФИДИК – червена книга“ 

Решение - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Обявление - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Условия  -дата на публикуване 21.11.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Образци - дата на публикуване 21.11.2018 год.

Проект част 1 и Проект част 2 - дата на публикуване 21.11.2018 год.

 ЗAБЕЛЕЖКА: Файловете са архивирани с WinRAR 5.60 beta1 (32-bit)

Решение за изменение - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Изменени документи 

КСС 1  - дата на публикуване 10.12.2018 год. 

КСС 2 - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Техническа спецификация  - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Договор строителство  - дата на публикуване 10.12.2018 год.

Документация променена  - дата на публикуване 10.12.2018 год.

ЗАБЕЛЕЖКА: Документите, които не са променени, се запазват и се използват от участниците така, както са публикувани първоначално.

Съобщение за спиране на процедурата - дата на публикуване 19.12.2018 год.

Информация по производство - дата на публикуване 16.01.2019 год. 

Съобщение:

Пуснато е за публикуване в РОП и официален вестник на ЕС Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация за удължаване срока за получаване на оферти.     -   дата на публикуване 11.03.2019 год.

Решение за прекратяване на поръчка - дата на публикуване 14.03.2019 год.

Обявление за прекратяване - дата на публикуване 03.04.2019 год.

Съгласно чл.138, ал.1 във връзка с чл.79, ал.1 от ЗОП

 Предмет: Доставка на горива за експлоатационните райони във "ВиК" ЕООД гр.Смолян на територията на област Смолян.

Решение - дата на публикуване 18.10.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 18.10.2018 год.

Сключен договор № 776 - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Сключен договор № 777 - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Сключен договор № 778 - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Сключен договор № 844 - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Информация за приключили договори - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Обявление за сключен договор - дата на публикуване 29.11.2018 год.

Обявление за сключен договор - дата на публикуване 29.11.2018 год.

 
 

Съгласно чл.20 , ал.4 от ЗОП

Предмет: "Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2018 година, за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян"

Заповед - дата на публикуване 14.09.2018 год.

Обява - дата на публикуване 14.09.2018 год.

Проекто-договор  - дата на публикуване 14.09.2018 год.

Заповед за удължаване на срока - дата на публикуване 26.09.2018 год.

Протокол - дата на публикуване 02.10.2018 год.

 

Публично състезание

  

Предмет:  Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по две обособени позиции

Обособена позиция 1: „Организиране на публични събития, провеждане на информационни мероприятия, създаване и разполагане на реклама“

Обособена позиция 2: „Дизайн, изработка и доставка на рекламни печатни материали“

Решение - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Обявление - дата на публикуване 17.08.2018 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Условия - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Образци - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Техническа спесификация  - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Образец на проекто-договор  - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Единен наръчник - дата на публикуване 17.08.2018 год.

Разяснение 1 - дата на публикуване 24.08.2018 год.

Разяснение 2 - дата на публикуване 24.08.2018 год

Разяснение 3 - дата на публикуване 27.08.2018 год. 

Протокол - дата на публикуване 21.09.2018 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 16.11.2018 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е :   На 20.12.2018 год. от 1400 часа ще бъдат отворени ценовите предложения по двете позиции в сградата на  "В и К"  ЕООД  гр.Смолян, намираща се на адрес  -    гр.Смолян, ул.П.Р.Славейков 2,  втори етаж  в кабинета  на Управителя.  - дата на публикуване 12.12.2018 год.

Протокол 3 - дата на публикуване 07.01.2019 год.

Протокол 4 - дата на публикуване 25.03.2019 год.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 25.03.2019 год.

Открита процедура

 Предмет: "Оценка за съответствие на инвестиционни проекти и упражняване на строителен надзор за обекти, включени в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по пет обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на работен инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на  обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян (по идеен проект), включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Обособена позиция № 2 „Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Смолян (по работен проект)“,  включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на работен инвестиционен проект и упражняване на строителен надзор по време на строителството на  обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”, включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Обособена позиция № 4 „Предварителна оценка за съответствие по реда на чл. 142, ал. 2 от ЗУТ на идейни инвестиционни проекти за обект „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян (по идеен проект) и  за обект „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян”, включени в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Обособена позиция № 5 „Оценка за съответствие на работен инвестиционен проект за обект „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на ВиК мрежа на гр. Смолян“,  включен в проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян

Решение - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Обявление - дата на публикуване 16.08.2018 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Условия - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Образци - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Техническа спесификация по позиция № 1 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Техническа спесификация по позиция № 2 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Техническа спесификация по позиция № 3 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Образец на проекто-договор по позиция № 1 и № 3 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Образец на проекто-договор по позиция № 2 - дата на публикуване 16.08.2018 год.

Решение за промяна - дата на публикуване 03.09.2018 год.

Изменена документация - дата на публикуване 03.09.2018 год.

Изменено приложение № 2.1 Проекто-договор - дата на публикуване 03.09.2018 год.

Изменено приложение № 2.2 Проекто-договор - дата на публикуване 03.09.2018 год.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 14.09.2018 год.

Информация към АОП - дата на публикуване 27.09.2018 год.

Събиране на оферти с обява чл.20, ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Надграждане на система за дистанционен мониторинг на водни количества и налягания на вход населени места и други водоснабдителни зони на територията на "ВиК" ЕООД Смолян, включваща измерване на 45 точки"

Заповед - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Обява - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Информация - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Техническо задание - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Разяснение 1 - дата на публикуване 13.06.2018 год. 

 Заповед удължаване - дата на публикуване 18.06.2018 год. след 17,00 часа 

Информация - дата на публикуване 18.06.2018 год. след 17,00 часа 

Протокол - дата на публикуване 26.06.2018 год.

Решение -  дата на публикуване 27.06.2018 год. 

Договор - дата на публикуване 25.07.2018 год.

Събиране на оферти с обява чл.20, ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Предоставяне на услуги на "ВиК" ЕООД гр.Смолян във връзка с изготвяне на документации за обществени поръчки за дейностите по проект "Интегриран воден проект на агломерация Смолян"

Заповед - дата на публикуване 07.06.2018 год.

Обява - дата на публикация 07.06.2018 год.

Информация - дата на публикуване 07.06.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 07.06.2018 год.

Образци - дата на публикуване 07.06.2018 год.

Проекто-договор - дата на публикуване 07.06.2018 год.

Заповед за удължаване - дата на публикуване 14.06.2018 год. в 17,10 часа

Информация за удължаване - дата на публикуване 14.06.2018 год.в 17,10 часа

Протокол - дата на публикуване 26.06.2018 год.

Решение - дата на публикуване 27.06.2018 год. 

Договор - дата на публикуване 08.08.2018 год.

Приложение 1, Приложение 2,  Приложение 3 - дата на публикуване 08.08.2018 год.

Чл.20 ал.3 от ЗОП

  Предмет: "Хидроизолация по под и стени на стоманобетонови напорни резервоари за питейно водоснабдяване, собственост на  "Водоснабдяване и канализация"  ЕООД гр.Смолян"

Заповед - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Обява - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Информация - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 30.05.2018 год.

Протокол - дата на публикуване 25.06.2018 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 18.07.2018 год.

Решение - дата на публикуване 19.07.2018 год.

Договор - дата на публикуване 21.08.2018 год.

Приложение 1 и Приложение 2 - дата на публикуване 21.08.2018 год.

Договаряне без предварителна покана за участие

 Предмет: "Предоставяне на достъп и пренос на електрическа енергия през електроразпределителна та мрежа на "Електроразпределение ЮГ" АД за обекти на "ВиК" ЕООД гр.Смолян за срок от 4 години"

Решение за откриване - дата на публикуване 16.04.2018 год.

Покана - дата на публикуване 16.04.2018 год.

Становище АОП : http://www.aop.bg/jc_view.php?id=356187

Договор - дата на публикуване 10.05.2018 год.

 

Договаряне без предварителна покана за участие

 Предмет: "Доставка на електрическа енергия  /ниско напрежение/ по регулирани цени от краен снабдител за обекти на дружеството за период от 5 години"

Решение за откриване - дата на публикуване 16.04.2018 год.

Покана - дата на публикуване 16.04.2018 год.

Договор - дата на публикуване 10.05.2018 год.

 

Покана

 Предмет: "Избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги от финансови институции за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян за комплексно банково обслужване"

Позиция 1 - "Платежни и свързани услуги"

Позиция 2 - "Свободни парични средства - депозити"

Условия - дата на публикуване 30.03.2018 год.

Приложения - дата на публикуване 30.03.2018 год.

Договор позиция 1 - дата на публикуване 30.03.2018 год.

Договор позиция 2 - дата на публикуване 30.03.2018 год.

Срок за подаване на оферти до 16.04.2018 г. - 17,00 часа в деловодството на "ВиК" ЕООД Смолян ул.П.Р.Славейков 2

Разяснения - дата на публикуване 10.04.2018 год.

Отварянето на офертите е на 17.04.2018 г.  в 10,00 часа в стаята на Зам. управителя на 2-рия етаж на "ВиК" ЕООД Смолян,  ул.П.Р.Славейков 2

Протокол - дата на публикуване 25.04.2018 год.

Събиране на оферти съгласно чл.20 ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на  "ВиК" ЕООД гр.Смолян"

Заповед - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Обява - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Информация - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Техническо задание - дата на публикуване 22.03.2018 год.

Заповед за удължаване срока - дата на публикуване 30.03.2018 год.

Информация -дата на публикуване 30.03.2018 год. 

Протокол - дата на публикуване 24.04.2018 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 15.05.2018 год.

Решение - дата на публикуване 16.05.2018 год.

Договор - дата на публикуване 25.06.2018 год.

Събиране на оферти съгласно чл.20 ал.3 от ЗОП

Предмет: "Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплатнители към тях "

Заповед - дата на публикуване 21.03.2018 год.

Обява - дата на публикуване 21.03.2018 год.

Информация - дата на публикуване 21.03.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 21.03.2018 год.

Заповед за удължаване срока - дата на публикуване 29.03.2018 год.

Информация - дата на публикуване 29.03.2018 год.

Протокол - дата на публикуване 11.04.2018 год.

Решение - дата на публикуване 12.04.2018 год.

Договор - дата на публикуване 10.05.2018 год.

Приложение 1 - дата на публикуване 10.05.2018 год.

Приложение 2 - дата на публикуване 10.05.2018 год.

Приложение 3 - дата на публикуване 10.05.2018 год.

 

 

Събиране на оферти по чл.20 ал.3 от ЗОП

Предмет: "Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PEHD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от Ф25 мм до Ф450 мм."

Заповед - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Обява - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Информация - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Заповед за удължаване срока - дата на публикуване 23.03.2018 год.

Информация за удължаване - дата на публикуване 23.03.2018 год.

Протокол - дата на публикуване 11.04.2018 год.

Решение - дата на публикуване 12.04.2018 год.

Договор - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Приложения - Спецификация, Техническо предложение, Ценово предложение (не се публикува съгл. чл.102 ал.1 от ЗОП) - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Обява по чл.20 ал.3 от ЗОП

Предмет: "Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PEHD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от Ф25 мм до Ф450 мм."

Заповед - дата на публикуване 08.02.2018 год.

Обява - дата на публикуване 08.02.2018 год.

Информация - дата на публикуване 08.02.2018 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 08.02.2018 год.

Условия и образци - дата на публикуване 08.02.2018 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 08.02.2018 год.

Заповед за прекратяване - дата на публикуване 14.02.2018 год.

Публично състезание

  Провеждане на публично състезние с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободния пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на "ВиК" ЕООД гр.Смолян"

Решение за откриване - дата на публикуване 09.01.2018 год.

Обявление към притурка на ОВ на ЕС - дата на публикуване 09.01.2018 год.

Условия - дата на публикуване 09.01.2018 год.

Образци - дата на публикуване 09.01.2018 год.

Образец техническо предложение - дата на публикуване 09.01.2018 год.

Образец ценово предложение - дата на публикуване 09.01.2018 год.

 Образец ЕЕДОП - дата на публикуване 09.01.2018 год. 

Образец на проекто договор - дата на публикуване 09.01.2018 год. 

Списък на обектите - дата на публикуване 09.01.2018 год. 

Справка на изразходваните количества електрическа енергия 2017 год. - дата на публикуване 09.01.2018 год. 

 СЪОБЩЕНИЕ:    Отварянето на офертите по процедурата ще се осъществи на 01.02.2018 год. от 10.00 часа в кабинета на Зам. управителя - 2-ри етаж на административната сграда, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2.

Протокол 1 - дата на публикуване 07.02.2018 год.

Протокол 2 - дата на публикуване 19.02.2018 год.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на ценовите оферти по процедурата ще се осъществи на 27.02.2018 год. от 10.00 часа в кабинета на Зам. управителя - 2-ри етаж на административната сграда, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2.

Протокол 3 - дата на публикуване 01.03.2018 год.

Доклад - дата на публикуване 01.03.2018 год.

Решение - дата на публикуване 02.03.2018 год,

Решение промяна  - дата на публикуване 25.04.2018 год.

Договор - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Приложение 1 и Приложение 2 - дата на публикуване 08.06.2018 год.

Обявление за сключен договор - дата на публикуване 26.06.2018 год.

Публично състезание съгласно чл.18, ал.1, т.12 от ЗОП

 Предмет: "Доставка на водомери за питейна вода и устройства за измерване на потока за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян"

Решение - дата на публикуване 14.12.2017 год.

Обявление на поръчката - дата на публикуване 14.12.2017 год.

Документация - дата на публикуване 14.12.2017 год.

Образци - дата на публикуване 14.12.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 14.12.2017 год.

Проекто-договор - дата на публикуване 14.12.2017 год.

СЪОБЩЕНИЕ:    Отварянето на офертите по процедурата ще се осъществи на 08.01.2018 год. от 10.00 часа в кабинета на Зам. управителя - 2-ри етаж на административната сграда, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 10.01.2018 год.

СЪОБЩЕНИЕ:    Отварянето на ценовите оферти по процедурата ще се осъществи на 22.01.2018 год. от 10.00 часа в кабинета на Зам. управителя - 2-ри етаж на административната сграда, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2.

 Протокол № 2 - дата на публикуване 24.01.2018 год.

Обобщен протокол - дата на публикуване 24.01.2018 год.

Решение - дата на публикуване 26.01.2018 год.

 Договор - дата на публикуване 07.03.2018 год.

Приложение 1 - дата на публикуване 07.03.2018 год.

Приложение 2 - дата на публикуване 07.03.2018 год.

Приложение 3 - дата на публикуване 07.03.2018 год.

Обявление за сключен договор - дата на публикуване 07.03.2018 год.

Съгласно чл.20 ал.3 от ЗОП

 Пртедмет: Доставка за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян на система за обследване и заснемане на подземни трасета с GPS функция"

Заповед - дата на публикуване 30.11.2017 год.

Обява - дата на публикуване - 30.11.2017 год.

Информация - дата на публикуване 30.11.2017 год.

Условия - дата на публикуване 30.11.2017 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 30.11.2017 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 30.11.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 30.11.2017 год.

СЪОБЩЕНИЕ за отваряне на оферти

Отварянето на офертите ще се извърши на 11.12.2017 год. от 10.00 часа в административната сграда на "ВиК" ЕООД гр.Смолян, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2, втори етаж в кабинета на Зам.управителя.

Протокол - дата на публикуване 14.12.2017 год.

Решение - дата на публикуване 14.12.2017 год.

Договор - дата на публикуване 02.01.2018 год.

Събиране на оферти по чл.20 ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода до потребителите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян на територията на област Смолян"

Заповед - дата на публикуване 01.12.2017 год.

Заповед - дата на публикуване 22.11.2017 год.

Обява - дата на публикуване 22.11.2017 год.

Информация - дата на публикуване 22.11.2017 год.

Условия и образци - дата на публикуване 22.11.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 22.11.2017 год.

Протокол - дата на публикуване 08.12.2017 год.

Решение - дата на публикуване 08.12.2017 год.

Договор - дата на публикуване 09.01.2018 год.

 

Събиране на оферти съгл. чл.20 ал.3 т.1 от ЗОП

 Предмет: Хидроизолация по под и стени на стоманобетонови напорни резервоари за питейно водоснабдяване, собственост на "ВиК" ЕООД гр. Смолян

Заповед - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Обява - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Информация - дата на публикуване 15.11.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Условия - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Техническо предложение - дата на публикуване 15.11.2017 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 15.11.2017 год.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на офертите по процедурата ще се осъществи на 24.11.2017 год. в 10,00 часа в кабинета на Зам. уравителя - 2-ри етаж на административната сграда, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2 

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 05.12.2017 год.

СЪОБЩЕНИЕ: Отварянето на допълнителната информация към поръчката ще се осъществи на 19.12.2017 год. от 10,00 часа в кабинета на Зам.управителя - 2-ри етаж на административната сграда, намираща се на ул.П.Р.Славейков 2

Решение за прекратяване - дата на публикуване 20.12.2017 год.

 

Обществена поръчка по чл.20 ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Доставка на нови, неупотребявани летни и зимни автомобилни гуми за автомобилния парк на "ВиК" ЕООД гр.Смолян и извършване на услуги по демонтаж, монтаж и ремонт на автомобилни гуми"

Заповед - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Обява - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Информация - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Условия - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Приложение - Техническо предложение - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Приложение - Ценово предложение - дата на публикуване 14.09.2017 год. 

ЕЕДОП - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Указания за попълване на ЕЕДОП - дата на публикуване 14.09.2017 год.

Съобщение за отваряне на оферти:  на 25.09.2017 год. от 9.00 часа ще бъдат отворени офертите в кабинета на зам.управителя (етаж втори) - гр.Смолян ул.П.Р.Славейков 2.

Протокол - дата на публикуване 05.10.2017 год.

Договор за доставка - дата на публикуване 30.10.2017 год.

 

12.09.2017 Поръчка по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

 Предмет: Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на незвисим финансов одит за 2017 год. за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян

Заповед -  дата на публикуване 12.09.2017 год.

Обява - дата на публикуване 12.09.2017 год.

Сканирана начална страница на обявата - дата на публикуване 12.09.2017 год.

Договор проект - дата на публикуване 12.09.2017 год.

Информация за обява - дата на публикуване 12.09.2017 год.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 20.09.2017 год.

Събиране на оферти с обява чл.20 ал.3 от ЗОП

 Предмет: "Доставка на 3 (три) броя фабрично нови и оборудвани, неупотребявани автомобили 4+1 места, N1 хомологация необходими за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян"

Заповед - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Обява - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Информация за публикуване в профила на купувача - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Условия - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Указания за попълване на ЕЕДОП - дата на публикуване 08.08.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 08.08.2017 год.

Заповед за удължаване на срока - дата на публикуване 15.08.2017 год,

Информация за публикуване в профила на купувача - дата на публикуване 15.08.2017 год,

Протокол - дата на публикуване 25.08.2017 год. 

Решение - дата на публикуване 25.08.2017 год. 

Сключен договор - дата на публикуване 13.09.2017 год.

Приложение 1       Приложение 2           Приложение 3           Приложение 4

ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ СЪГЛ. ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП

 Предмет: " Доставка на три броя нови, неупотребявани автомобили 4+1 места, N1хомологация при условията на финансов лизинг необходими за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян "

Обява - дата на публикуване 18.07.2017 год.

Информация за публикувана в Профила на купувача обява - дата на публикуване 18.07.2017 год.

Заповед - дата на публикуване 18.07.2017 год.

Условия - дата на публикуване 18.07.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 18.07.2017 год.

Условия за попълване на ЕЕДОП - дата на публикуване 18.07.2017 год

Информация за удължаване срока за подаване на оферти - дата на публикуване 25.07.2017 год.

Разяснение - дата на публикуване 27.07.2017 год,

Заповед за прекратяване на обществената поръчка - дата на публикуване 31.07.2017 год.

12.04.2017 ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ

 Публично състезание с предмет: "Доставка на тръби от полиетилен висока плътност за питейно водоснабдяване с диаметри от Ф25 до Ф450"

Решение - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Обявление - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Условия - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 12.04.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Образци на документи - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Образец Техническо предложение - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Образец Ценово предложение - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Образец Проекто-договор - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Съобщение - дата на публикуване 05.05.2017 год.

Протокол № 1 - дата на публикуване 12.05.2017 год.

Протокол № 2 - дата на публикуване 05.06.2017 год.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 06.06.2017 год.

Протокол № 3 - дата на публикуване 30.06.2017 год.

Обобщен протокол - дата на публикуване 04.07.2017 год.

Решение за класиране - дата на публикуване 05.07.2017 год.

Протокол 4 - дата на публикуване 16.03.2018 год.

Решение за класиране 2 - дата на публикуване 26.03.2018 год.

Договор - дата на публикуване 16.07.2018 год.

Приложение 1 - дата на публикуване 16.07.2018 год.

Приложение 2 - ценово предложение съгл.чл.102, ал.1 от ЗОП е търговска тайна

17.02.2017 Публично състезание

 Публично състезание с предмет: "Доставка на тръби от полиетилен висока плътност за питейно водоснабдяване с диаметри от Ф25 до Ф450"

Решение - дата на публикуване 17.02.2017 год.

Обявление - дата на публикуване 17.02.2017 год.

Условия - дата на публикуване 17.02.2017 год.

Начална страница на условията - дата на публикуване 17.02.2017 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 17.02.2017 год.

ЕЕДОП - дата на публикуване 17.02.2017 год.

Образци на документи - дата на публикуване 17.02.2017 год.

Образец Техническо предложение - дата на публикуване 17.02.2017 год.

Образец Ценово предложение - дата на публикуване 17.02.2017 год.

Образец Проекто-договор - дата на публикуване 17.02.2017 год.

Отговор на запитване - дата на публикуване 07.03.2017 год.

Решение за прекратяване - дата на публикуване 13.03.2017 год.

Обявление за прекратяване - дата на публикуване 13.03.2017 год.

 

23.01.2017

 Провеждане на открита процедура с предмет: "Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободния пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на "ВиК" ЕООД гр.Смолян"

Решение за откриване - дата на публикуване 23.01.2017 год.

Обявление към притурка на ОВ на ЕС - дата на публикуване 23.01.2017 год.

Условия - дата на публикуване 23.01.2017 год.

Начална страница на условията - дата на публикуване 23.01.2017 год. 

Условия за попълване на ЕЕДОП - дата на публикуване 23.01.2017 год.

Образци - дата на публикуване 23.01.2017 год.

Образец техническо предложение - дата на публикуване 23.01.2017 год.

Образец ценово предложение - дата на публикуване 23.01.2017 год.

 Образец ЕЕДОП - дата на публикуване 23.01.2017 год. 

Образец на проекто договор - дата на публикуване 23.01.2017 год. 

Списък на обектите - дата на публикуване 23.01.2017 год. 

Справка на изразходваните количества електрическа енергия 2016 год. - дата на публикуване 23.01.2017 год. 

 Справка на изразходваните количества електрическа енергия 2015 год. - дата на публикуване 23.01.2017

Решение за промяна в документацията - дата на публикуване 30.01.2017 год.

Условия за участие - дата на публикуване 30.01.2017 год.

Образец на проекто договор - дата на публикуване 30.01.2017 год.

Протокол № 1 - дата на публикуване 03.04.2017 год.

Съобщение за отваряне на ценови оферти - дата на публикуване 04.04.2017 год.

Протокол № 2 - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Доклад от работата на комисията - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Приложение - Протокол № 1 - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Приложение - Протокол № 2 - дата на публикуване 12.04.2017 год.

Решение за класиране и избор на изпълнител - дата на публикуване 13.04.2017 год.

Сключен договор - дата на публикуване 06.06.2017 год.

15.12.2016 - Процедура по събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка

 Предмет: "Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплътнители към тях"  по две обособени позиции

Заповед - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Обява - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Техническа спецификация и условия - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Информация за публикувана обява в профила на купувача - дата на публикуване 15.12.2016 год.

СЪОБЩЕНИЕ: 

Поради техническа грешка в Обр.№ 6.2 - Ценово предложение, размерите на жибата са до Ф400 (вкл. Ф400)

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 27.12.2016 год.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 27.12.2016 год.

 

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 04.01.2017 год.

Решение на комисията - дата на публикуване 05.01.2017 год,

Обособена позиция 1

Сключен договор - дата на публикуване 24.01.2017 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 24.01.2017 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 24.01.2017 год.

 Обособена позиция 2

Сключен договор - дата на публикуване 26.01.2017 год.

Техническа спецификация - дата на публикуване 26.01.2017 год.

Ценово предложение - дата на публикуване 26.01.2017 год.

15.12.2016 - Процедура по събиране на оферти с обява в профила на купувача

 Предмет: "Изготвяне на идеен проект на ВиК мрежа по "Регионален инвестиционен ВиК проект за обособената територия на "ВиК" ЕООД - Смолян" по процедура за директно предоставяне по Приоритетна ос 1 "Води" на ОПОС 2014-2020"

Заповед - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Обявление - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Информация за публикуване в профила на купувача - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Условия за участие - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Техническо задание - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Методика за оценка - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Образци - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Списък на канализационните клонове предвидени за изграждане по проекта - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Схема на допълнителните канализационни клонове и съпътстващите водопроводи - дата на публикуване 15.12.2016 год.

Отговори на въпроси - дата на публикуване 19.12.2016 год.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 23.12.2016 год.

Информация за удължаване първоначалния срок - дата на публикуване 23.12.2016 год.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 04.01.2017 год.

Решение на комисията - дата на публикуване 05.01.2017 год.

Сключен договор - дата на публикуване 20.01.2017 год.

02.12.2016 Процедура по събиране на оферти с обява в профила на купувача

Предмет на поръчката:  "Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода до потребители на "ВиК" ЕООД гр.Смолян на територията на област Смолян"

Заповед - дата на публикуване 02.12.2016 год.

Условия за участие - дата на публикуване 02.12.2016 год.

Обявление - дата на публикуване 02.12.2016 год.

Информация за публикуване в профила на купувача - дата на публикуване 02.12.2016 год.

Заповед за удължаване срока за подаване на оферти - дата на публикуване 12.12.2016 год.

Информация за публикуване в профила на купувача - дата на публикуване 12.12.2016 год.

Заповед за определяне на комисия - дата на публикуване 14.12.2016 год.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 23.12.2016 год.

 Договор - дата на публикуване 29.12.2016 год.

Плащания м.Януари 2017 год. - дата на публикуване 20.02.2017 год.

24.10.2016 - Процедура по реда на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП

 "Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PEHD PE 100 за водоснабдяване с диаметър ф 25 мм до ф 355 мм"

Заповед - дата на публикуване 24.10.2016 год.

Обявление - дата на публикуване 24.10.2016 год.

Условия и документация - дата на публикуване 24.10.2016 год.

Информация за публикувана в Профила на купувача обява - дата на публикуване 24.10.2016 год.

Съобщение - Допусната е техническа грешка в "Условия и документация" - краен срок за подаване на оферти е 31.10.2016 год. В т.IV , 1 - разглеждането на офертите ще е на 01.11.2016 год.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 01.11.2016 год.

Информация за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 01.11.2016 год.

Заповед за определяне на комисия - дата на публикуване 07.11.2016 год.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 14.11.2016 год.

Решение - дата на публикуване 14.11.2016 год.

Договор - дата на публикуване 07.12.2016 год.

Приложение 1

Приложение 2

Приложение 3 

19.09.2016 - Процедура по реда на чл.20, ал.4, т.3 от ЗОП

 "Избор на дипломиран експерт счетоводител и извършване на независим финансов одит за 2016 година, за нуждите на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Смолян"

Обява - дата на публикуване 19.09.2016 год.

Приложение - дата на публикуване 19.09.2016 год.

Информация за обява - дата на публикуване 19.09.2016 год.

Срок за получаване на офертите:  27.09.2016 год. до 17.00 часа в деловодството на "ВиК" ЕООД гр.Смолян

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 10.10.2016 год.

05.08.2016 - СЪОБЩЕНИЕ за обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  1. Поради допусната техническа грешка в Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП на стр. 3 - Дата и час за отваряне на оферти е публикувано, че отварянето е в 17:00 часа да се чете 10:00 часа (т.е. 09.08.2016 год. час 10:00 часа).
  2. Във връзка с постъпили устни запитвания по бланка образец № 5 - Техническо предложение, за гаранционния срок. Същата да се попълни по отделно за всеки вид от предлаганите артикули (т.е. стр.2 от техническото предложение следва да се попълни за всеки отделен артикул).
  3. Променен е образец № 6 Ценово предложение - като същата придобива следния вид.

Цялото съобщение и новия вид на образец № 6 може да видите тук.

Обява чрез събиране на оферти съгл.чл.20 ал.3 от ЗОП

 Обява чрез събиране на оферти с предмет: "Доставка на работно облекло, специално работно облекло и лични предпазни средства за нуждите на "ВиК" ЕООД гр.Смолян

Заповед  -  дата на публикуване 28.07.2016 год.

Обява за обществена поръчка на стойност по чл.20 ал.3 от ЗОП - дата на публикуване 28.07.2016 год.

Техническа спецификация и образци  - дата на публикуване 28.07.2016 год.

Техническо задание -  дата на публикуване 28.07.2016 год.

Информация за публикувана в профила на купувача обява - дата на публикуване 28.07.2016 год.

Заповед за удължаване срока за получаване на оферти - дата на публикуване 09.08.2016 год.

Информация за удължаване срока за получване на оферти - дата на публикуване 09.08.2016 год.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е:   Съгласно Заповед РД-ЗА-233 / 12.08.2016 год. отварянето на офертите ще се извърши на 15.08.2016 год. от 10,00 часа в административната сграда на "ВиК" ЕООД гр.Смолян, ул.П.Р.Славейков 2 в кабинета на заместник управителя.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 17.08.2016 год.

Сключен договор - дата на публикуване 12.09.2016 год.

22.03.2016

 Обявление за обществена поръчка чрез Стоковата борса с предмет:

"Доставка на горива"

Решение № 721126 / 22.03.2016 год. - дата на публикуване 22.03.2016 год.

08.02.2016

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Смолян по обособени позиции и съгласно изискванията на възложителя, описани в документацията за участие в процедурата"

Обособена позиция № 1: "Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Смолян за депозиране на суми в лева."

Обособена позиция № 2: "Избор на обслужваща банка на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД гр.Смолян за обслужване входящи парични потоци за В и К услуги /регулирани от КЕВР/, входящи парични потоци за други услуги предоставяни от дружеството, изходяци парични потоци на дружеството и директен дебит за територията на град Смолян."

Пълна документация за обществената поръчка може да свалите от тук

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 29.02.2016 год.

Решение на Управителя на "ВиК" ЕООД гр.Смолян - дата на публикуване 29.02.2016 год.

Писмо до участниците - дата на публикуване 01.03.2016 год.

Договор за депозит - дата на публикуване 18.03.2016 год.

Договор за комплексно банково обслужване - дата на публикуване 18.03.2016 год.

Плащания м.Март 2016 год. - дата на публикуване 19.04.2016 год.

Плащания м.Април 2016 год. - дата на публикуване 19.05.2016 год.

Плащания м.Май 2016 год. - дата на публикуване 17.06.2016 год.

Плащания м.Юни 2016 год. - дата на публикуване 20.07.2016 год.

Плащания м.Юли 2016 год. - дата на публикуване 19.08.2016 год.

Плащания м.Август 2016 год. - дата на публикуване 20.09.2016 год.

Плащания м.Септември 2016 год. - дата на публикуване 19.10.2016 год.

Плащания м.Октомври 2016 год. - дата на публикуване 18.11.2016 год.

Плащания м.Ноември 2016 год. - дата на публикуване 20.12.2016 год.

 Плащания м.Декември 2016 год. - дата на публикуване 18.01.2017 год.

Плащания м.Януари 2017 год. - дата на публикуване 20.02.2017 год.

Плащания м.Февруари 2017 год. - дата на публикуване 20.03.2017 год.

Плащания м.Март 2017 год. - дата на публикуване 20.04.2017 год.

11.12.2015

 Обявление за  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Изпълнение на аварийно-възстановителни работи при водовземни кладенци за питейни нужди към помпена станция "Пресека" гр.Златоград"

Заповед за откриване на процедура

Пълна документация за обществената поръчка може да свалите от тук

Заповед за определяне на комисия - дата на публикуване 21.12.2015 год.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 23.12.2015 год.

Договор за изпълненеие - дата на публикуване 23.12.2015 год.

Плащания м.Декември 2015 год. - дата на публикуване 19.01.2016 год.

Информация за върната гаранция за изпълнение - дата на публикуване 18.03.2016 год.

11.12.2015

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет: 

"Изпълнение на строителни и монтажни работи по възстановяване и укрепване подпорни стени на външен водопровод  "Хубча" Ф 529 мм в с.Бостина , община Смолян - 1 етап секции № № 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 27"

Заповед за откриване на процедура

 Пълна документация за обществената поръчка може да свалите от тук

Проект част "Хидрология"

Проект част "ВОД"

Проект част "Геодезия"

Проект част "Геология"

Проект част "КС"

Проекти част "ПУСО", "ПБЗ", "Конструкции"

Заповед за определяне на комисия - дата на публикуване 21.12.2015 год.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 23.12.2015 год.

Договор за изпълнение - дата на публикуване 23.12.2015 год.

Плащания м.Декември 2015 год. - дата на публикуване 19.01.2016 год.

Плащания м.Април 2016 год. - дата на публикуване 18.05.2016 год.

Плащания м.Юни 2016 год. - дата на публикуване 20.07.2016 год.

Информация за вирната гаранция за изпълнение - дата на публикуване 20.07.2016 год.

23.11.2015

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Хидроизолация по под и стени на стоманобетонови напорни резервоари за питейно водоснабдяване, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Смолян"

Пълна документация за обществената  поръчка може да свалите от тук

Протокол 1 от работата на комисията - дата на публикуване 15.12.2015 год.

Протокол 2 от работата на комисията - дата на публикуване 15.12.2015 год.

Решение на Управителя на "ВиК" ЕООД гр.Смолян - дата на публикуване 15.12.2015 год.

Договор за изпълненеие - дата на публикуване 21.12.2015 год.

Информация за върната гаранция за участие - дата на публикуване 19.01.2016 год.

Плащания м.Декември 2015 год. - дата на публикуване 19.01.2016 год.

Плащания м.Януари 2016 год.  - дата на публикуване 18.02.2016 год.

Плащания м.Февруари 2016 год. - дата на публикация 17.03.2016 год.

Плащания м.Март 2016 год. - дата на публикуване 19.04.2016 год.

Плащания м.Април 2016 год. - дата на публикуване 18.05.2016 год.

Информация за върната гаранция за изпълнение - дата на публикуване 17.06.2016 год.

 

14.10.2015

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

" Доставка на автомобилни гуми, лекотоварни и товарни автомобили, строителна механизация и извършване на услуги по демонтаж, баланс, монтаж и ремонт на автомобилни колела и гуми"

Пълна документация за обществената поръчка може да свалите от тук

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 20.11.2015 год.

Решение на Управителя на "ВиК" ЕООД гр.Смолян - дата на публикуване 20.11.2015 год.

Информация за върната гаранция за участие - дата на публикуване 19.01.2016 год.

 

25.08.2015

Обявление за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

"Доставка на нов комбиниран багер-товарач при условията на финансов лизинг"

Пълна документация за обществената поръчка може да свалите от тук 

Заповед за определяне на комисията - дата на публикуване 16.10.2015 год.

Протокол 1 от работата на комисията - дата на публикуване 22.10.2015 год.

Заповед за определяне на комисията - дата на публикуване 23.10.2015 год.

Протокол 2 от работата на комисията - дата на публикуване 26.10.2015 год.

Решение на Управителя на "ВиК" ЕООД гр.Смолян - дата на публикуване 26.10.2015 год.

Информация за сключен договор към АОП - дата на публикуване 24.11.2015 год. 

Договор за доставка - дата на публикуване 24.11.2015 год.

Информация за върната гаранция за участие - дата на публикуване 19.01.2016 год.

Плащания зам.Декември 2015 год. - дата на публикуване 19.01.2016 год.

Плащания м.Януари 2016 год. - дата на публикуване 18.02.2016 год.

Плащания м.Февруари 2016 год. - дата на публикуване 17.03.2016 год.

Плащания м.Март 2016 год. - дата на публикуване 19.04.2016 год.

Плащания м.Април 2016 год. - дата на публикуване 18.05.2016 год.

Плащания м.Май 2016 год. - дата на публикуване 17.06.2016 год.

Плащания м.Юни 2016 год. - дата на публикуване 20.07.2016 год.

Плащания м.Юли 2016 год. - дата на публикуване 19.08.2016 год.

Плащания м.Август 2016 год. - дата на публикуване 20.09.2016 год.

Плащания м.Септември 2016 год. - дата на пбликуване 19.10.2016 год.

Плащания м.Ноември 2016 год. - дата на публикуване 20.12.2016 год.

Плащания м.Декември 2016 год. - дата на публикуване 18.01.2017 год.

Плащания м.Януари 2017 год. - дата на публикуване 20.02.2017 год.

Плащания м.Февруари 2017 год. - дата на публикуване 20.03.2017 год.

Плащания м.Март 2017 год.- дата на публикуване 20.04.2017 год. 

10.08.2015

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PE-HD PE100 за водоснабдяване с диаметри от ф25 до 355"

Пълна документация за публичната покана може да свалите от тук: 

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 21.08.2015 год.

Решение на Управителя на "ВиК" ЕООД гр.Смолян - дата на публикуване 21.08.2015 год.

Писмо до участниците - дата на публикуване 24.08.2015 год.

Договор за доставка - дата на публикуване 16.09.2015 год.

Информация за възстановена гаранция за участие - дата на публикуване 06.10.2015 год.

Плащания м.Октомври 2015 год. - дата на публикуване 20.11.2015 год.

Плащания м.Ноември 2015 год. - дата на публикуване 16.12.2015 год.

Плащания м.Януари 2016 год. - дата на публикуване 18.02.2016 год.

Плащания м.Март 2016 год. - дата на публикуване 19.04.2016 год.

Плащания м.Април 2016 год. - дата на публикуване 19.05.2016 год.

Плащания м.Юни 2016 год. - дата на публикуване 20.07.2016 год.

Плащания м.Юли 2016 год. - дата на публикуване 19.08.2016 год.

Плащания м.Август 2016 год. - дата на публикуване 20.09.2016 год.

Върната гаранция за изпълнение - дата на публикуване 24.10.2016 год.

03.07.2015

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 „Доставка на муфирани (с уплътнителен пръстен) напорни тръби от TOM © PVCO 500 за водоснабдяване с диаметри   от ф 90 мм  до ф 450 мм на PN 10 атм., PN 12,5 атм.  и PN 16 атм.”

Пълна документация за публичната покана може да свалите от тук

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 20.07.2015 год.

Решение на Управителя на "ВиК" - ЕООД гр.Смолян - дата на публикуване 20.07.2015 год.

Писмо до участниците - дата на публикуване 20.07.2015 год.

Информация за възстановена гаранция за участие - дата на публикуване 17.09.2015 год.

22.06.2015

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплътнители към тях"

Пълна документация за публичната покана може да свалите от тук

Протокол от  работата на комисията - дата на публикуване 01.07.2015 год.

Решение на Управителя на "В и К" ЕООД гр. Смолян - дата на публикуване 01.07.2015 год. 

Договор за доставка - дата на публикуване 06.08.2015 год.

Информация за възстановена гаранция за участие - дата на публикуване 17.08.2015 год.

Плащания м.Септември 2015 год. - дата на публикуване 19.10.2015 год.

Плащания м.Ноември 2015 год. - дата на публикуване 16.12.2015 год.

Плащания м.Март 2016 год. - дата на публикуване 19.04.2016 год.

Плащания м.Юни 2016 год. - дата на публикуване 20.07.2016 год.

Плащания м.Юли 2016 год. - дата на публикуване 19.08.2016 год.

Плащания м.Август 2016 год. - дата на публикуване 20.09.2016 год.

15.04.2015

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на водомери за студена вода от Qn 1.5 до Qn 10 "

Пълна документация за публичната покана може да свалите от тук

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 05.05.2015 год.

Писмо до участниците - дата на публикуване 05.05.2015 год.

Договор за доставка - дата на публикуване 02.06.2015 год.

Информация за върната гаранция за участие - дата на публикуване 19.06.2015 год.

Плащания м.Юли 2015 год. - дата на публикуване 17.08.2015 год.

Плащания м.Август 2015 год. - дата на публикуване 17.09.2015 год.

Плащания м.Ноември 2015 год. - дата на публикуване 16.12.2015 год.

Плащания м.Декември 2015 год. - дата на публикуване 18.01.2016 год.

Плащания м.Март 2016 год. - дата на публикуване 19.04.2016 год.

Плащания м.Април 2016 год. - дата на публикуване 18.05.2016 год.

Плащания м.Май 2016 год. - дата на публикуване 17.06.2016 год.

Информация за върната гаранция за изпълнение - 20.07.2016 год.

13.01.2015

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на:     1. Хоризонтална многостъпална центробежна помпа за чисти води с хидравлични параметри   дебит Q=39 l/s   напор H=95 м   -  1 бр.

2.  Хоризонтална многостъпална центробежна помпа за чисти води с хидравлични параметри     дебит Q=45 l/s    напор H=155 м   -  1 бр.

3.  Потопяема центробежна помпа за отпадни и дренажни води с хидравлични параметри    дебит Q=30 l/s   напор H=19,5 м.   -  2 бр.

Пълна документация за публичната покана може да свалите от тук

Разяснения във връзка със запитване - дата на публикуване 15.01.2015 год.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 27.04.2015 год.

Решение на Управителя на "ВиК" ЕООД гр.Смолян - дата на публикуване 27.04.2015 год.

Писмо до участниците - дата на публикуване 27.04.2015 год.

Информация за върната гаранция за участие - дата на публикуване 19.06.2015 год.

05.01.2015

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 "Доставка на полиетиленови тръби висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметъри от ф 25 до ф 400"

Пълна документация за публичната покана може да свалите от тук

Разяснения във връзка със запитване - дата на публикуване 12.01.2015 год.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 20.01.2015 год.

Писмо до участниците - дата на публикуване  20.01.2015 год.

Договор за доставка - дата на публикуване 23.01.2015 год.

Плащания м.Януари 2015 год. - дата на публикуване 20.02.2015 год.

Информация за върната гаранция за изпълнение. - дата на публикуване 16.04.2015 год. 

26.11.2014

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребители  на "В и К" ЕООД Смолян на територията на област Смолян"

Пълна документация за публичната покана може да свалите от тук

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 19.12.2014 год.

Договор за изпълнение - дата на публикуване 05.01.2015 год.

Плащания м.Януари 2015 год. - дата на публикуване 20.02.2015 год.

Плащания м.Февруари 2015 год. - дата на публикуване 17.03.2015 год.

Плащания м.Март 2015 год. - дата на публикуване 16.04.2015 год.

Плащания м.Април 2015 год. - дата на публикуване 15.05.2015 год.

Плащания м.Май 2015 год. - дата на публикуване 19.06.2015 год.

Плащания м.Юни 2015 год. - дата на публикуване 20.07.2015 год.

Плащания м.Юли 2015 год. - дата на публикуване 17.08.2015 год.

Плащания м.Август 2015 год. - дата на публикуване 17.09.2015 год.

Плащания м.Септември 2015 год. - дата на публикуване 19.10.2015 год.

Плащания м.Октомври 2015 год. - дата на публикуване 20.11.2015 год.

Плащания м.Ноември 2015 год. - дата на публикуване 16.12.2015 год.

Плащания м.Декември 2015 год. - дата на публикуване 18.01.2016 год.

Плащания м.Януари 2016 год. - дата на публикуване 18.02.2016 год.

Плащания м.Февруари 2016 год. - дата на публикуване 17.03.2016 год.

Плащания м.Март 2016 год. - дата на публикуване 19.04.2016 год.

Плащания м.Април 2016 год. - дата на публикуване 18.05.2016 год.

Плащания м.Май 2016 год. - дата на публикуване 17.06.2016 год.

Плащания м.Юни 2016 год. - дата на публикуване 20.07.2016 год.

Плащания м.Юли 2016 год. - дата на публикуване 19.08.2016 год.

Плащания м.Август 2016 год. - дата на публикуване 20.09.2016 год.

Плащания м.Септември 2016 год. - дата на публикуване 19.10.2016 год.

Плащания м.Октомври 2016 год. - дата на публикуване 18.11.2016 год.

Плащания м.Ноември 2016 год. - дата на публикуване 20.12.2016 год.

Плащания м.Декември 2016 год. - дата на публикуване 18.01.2017 год.

17.11.2014

 Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

 "Проектиране, изработка, монтаж и узаконяване на телферен козлови кран с два броя телфери и кранов релсов път"

Пълна документация за публичната поръчка може да свалите от тук

Разяснения по документацията за участие - дата на публикуване 19.11.2014 год.

Допълнителни разяснения по документациата за участие - дата на публикуване 19.11.2014 год.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 01.12.2014 год.

Решение на Управителя на "ВиК" ЕООД -Смолян - дата на публикуване 01.12.2014 год.

Договор за доставка - дата на публикуване 11.12.2014 год.

Информация за възстановена гаранция за участие - дата на публикуване 15.01.2015 год.

Плащания м.Декември 2014 год. - дата на публикуване 20.01.2015 год.

Плащания м.Февруари 2015 год. - дата на публикуване 17.03.2015 год.

Плащания м.Април 2015 год. - дата на публикуване 15.05.2015 год

Информация за възстановена гаранция за изпълнение - дата на публикуване 19.06.2015 год.

30.09.2014

Обявление за открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

"Доставка на нетна активна електрическа енергия на свободен пазар, за нуждите на обекти, присъединени на ниско и средно напрежение, собственост на „Водоснабдяване и Канализация” ЕООД Смолян"

Нова Тръжна документация с Решение за промяна № 628333 от 13.10.2014 год.

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

РАЗЯСНЕНИЯ по документацията за участие - дата на публикуване 23.10.2014 год.

Заповед РД-ЗА-502 / 12.11.2014 год. - дата на публикуване 12.11.2014 год.

Протокол от работата на комисията - дата на публикуване 21.11.2014 год.

Покана за отваряне на ценовите оферти - дата на публикуване 21.11.2014 год.

Протокол № 2 от работата на комисията - дата на публикуване 11.12.2014 год.

Решение на Управителя на "ВиК" ЕООД Смолян - дата на публикуване 11.12.2014 год.

Писмо до участниците - дата на публикуване 11.12.2014 год.

Сключен договор - дата на публикуване 23.01.2015 год.

Информация за възстановена гаранция за участие - дата на публикуване 17.03.2015 год.

Плащания м.Март 2015 год. - дата на публикуване 16.04.2015 год.

Плащания м.Април 2015 год. - дата на публикуване 15.05.2015 год.

Плащания м.Май 2015 год. - дата на публикуване 19.06.2015 год.

Плащания м.Юни 2015 год. - дата на публикуване 20.07.2015 год.

Плащания м.Юли 2015 год. - дата на публикуване 17.08.2015 год.

Плащания м.Август 2015 год. - дата на публикуване 17.09.2015 год.

Плащания м.Септември 2015 год. - дата на публикуване 19.10.2015 год.

Плащания м.Октомври 2015 год. - дата на публикуване 20.11.2015 год.

Плащания м.Ноември 2015 год. - дата на публикуване 16.12.2015 год.

Плащания м.Декември 2015 год. - дата на публикуване 18.01.2016 год.

Плащания м.Януари 2016 год. - дата на публикуване 18.02.2016 год.

Плащания м.Февруари 2016 год. - дата на публикуване 17.03.2016 год.

Плащания м.Март 2016 год. - дата на публикуване 19.04.2016 год.

Плащания м.Април 2016 год. - дата на публикуване 18.05.2016 год.

Плащания м.Май 2016 год. - дата на публикуване 17.06.2016 год.

Плащания м.Юни 2016 год. - дата на публикуване 20.07.2016 год.

Плащания м.Юли 2016 год. - дата на публикуване 19.08.2016 год.

Плащания м.Август 2016 год. - дата на публикуване 20.09.2016 год.

Плащания м.Септември 2016 год. - дата на публикуване 19.10.2016 год.

Плащания м.Октомври 2016 год. - дата на публикуване 18.11.2016 год.

Плащания м.Ноември 2016 год. - дата на публикуване 20.12.2016 год.

Плащания м.Декември 2016 год. - дата на публикуване 18.01.2017 год.

Плащания м.Януари 2017 год. - дата на публикуване 20.02.2017 год. 

12.09.2014

Обявление за обществена поръчка чрез публичнa покана с предмет:

"Доставка на водомери за студена вода от Qn 1,5 до Qn 150, холендри и филтри"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

 Утвърден протокол от работата на комисията - дата на публикуване 18.11.2014 год.

Решение за прекратяване на обществената поръчка - дата на публикуване 18.11.2014 год.

Информация за възстановена гаранция за участие - дата на публикуване 09.12.2014 год.

12.09.2014

Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на спирателни кранове с въртешна резба за питейна вода с диаметри от 1⁄2” до 3"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

Утвърден протокол от работата на комисията - дата на публикуване: 23.10.2014 год. 

Договор за доставка - дата на публикуване: 09.12.2014 год.

Информация за възстановена гаранция за участие - дата на публикуване 11.12.2014 год.

Плащания м.Януари 2015 год. - дата на публикуване 09.02.2015 год.

Плащания м.Май 2015 год. - дата на публикуване 19.06.2015 год.

Плащания м.Юни 2015 год. - дата на публикуване 20.07.2015 год.

Възстановена гаранция за изпълнение - дата на публикуване 16.12.2015 год.

 

12.09.2014

Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на спирателна водопроводна арматура за питейна вода в две позиции: Позиция 1- Доставка тротоарни спирателни кранове с диаметри от ½” до 3”  Позиция 2- Доставка на фланшови шибърни спирателни кранове с диаметри от ф 65 доф 450"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

Утвърден протокол от работата на комисията - дата на публикуване 23.10.2014 год. 

Договор за доставка - дата на публикуване 27.11.2014 год.

Информация за възстановена гаранция за участие - дата на публикуване 04.12.2014 год.

Плащания м.Декември 2014 год. - дата на публикуване 09.01.2015 год.

Плащания м.Януари 2015 год. - дата на публикуване 09.02.2015 год.

Плащания м.Октомври 2015 год. - дата на публикуване 20.11.2015 год.

Плащания м.Ноември 2015 год. - дата на публикуване 16.12.2015 год.

Възстановена гаранция за изпълнение - дата на публикуване 16.12.2015 год.

16.06.2014

Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплътнители към тях"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

16.06.2014

Обявление за обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф 25 до ф355"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

23.05.2014

Обявление за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

"Хидроизолация по под и стени на стоманобетонови напорни резервоари за питейно водоснабдяване, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Смолян"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

28.02.2014

Документация за открита процедура с предмет "Доставка на тръби от полиетилен висока плътност за питейно водоснабдяване с диаметри от ф 25 до ф 355"

Документацията може да свалите от тук.

23.01.2014

Открита  обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

Доставка на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри ф315/6 -140метра,ф 315/ 10 -240м,ф 315 /16 120м,ф160/10 -200м,ф за експлоатационен район Девин и ф355/ 6-400м за експлоатационен район Баните ”, съгласно условията на Възложителя, подробно описани в документацията за участие.

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

01.11.2013

Открита обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Предоставяне на финансови (банкови) услуги на „В иК” ЕООД - град Смолян от финансови институции на територията на град Смолян"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

04.10.2013

Открита обществена поръчка чрез публична покана с предмет:

"Доставка на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф25 до ф315"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

05.07.2013

Обявление за обществена поръчка чрез открита процедура с предмет:

"Хидроизолация по под и стени на стоманобетонови напорни резервоари за питейно водоснабдяване, собственост на „Водоснабдяване и канализация” ЕООД Смолян"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

05.07.2013

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ.101а И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на спирателни кранове с въртешна резба за питейна вода с диаметри от ½” до 3"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

04.07.2013

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ.101а И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

"Доставка на водомери за студена вода от Qn 1,5 до Qn 15, холендри и филтри"

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

04.07.2013

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА СЪГЛАСНО ЧЛ.101а И СЛЕДВАЩИТЕ ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ С ПРЕДМЕТ:

Доставка на спирателна водопроводна арматура за питейна вода в две позиции:Позиция 1 - Доставка тротоарни спирателни кранове с диаметри от ½” до 3” Позиция 2- Доставка на фланшови шибърни спирателни кранове с диаметри от ф 65 доф 450

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

13.06.2013

ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП С ПРЕДМЕТ:„ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ И КООРДИНАТОР НА БАЛАНСИРАЩА ГРУПА ЗА НУЖДИТЕ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ“ EООД, ГР.СМОЛЯН“

Пълна документацията за обществената поръчка може да свалите от тук.

23.05.2013

Публична покана с предмет:"Доставка на жиба и фаснони части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплътнители към тях"

Пълна документацията за обществена поръчка може да свалите от тук.

21.05.2013

Публична покана с предмет:"Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност РE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф 25 до ф 315"

Пълна документацията за обществена поръчка може да свалите от тук.

07.05.2013

Обявление за обществена поръчка с предмет "Доставка и монтаж на резервоар V 340м3 Смолянски езера"

Пълна документацията за обществена поръчка може да свалите от тук.

20.02.2013

Открита обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Хидроизолация по под и стени на стоманобетонови напорни резервоари за питейно водоснабдяване, собственост на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД Смолян"

Описание на предмета на поръчката може да видите тук

Условията за участие може да свалите от тук

Публичната покана може да свалите от тук

30.11.2012

Открита обществена поръчка чрез публична покана с предмет: "Инкасиране на суми за консумирана питейна вода, отведена и пречистена отпадъчна вода от потребители на ВиК ЕООД гр. Смолян"

Описание на предмета на поръчката може да видите тук

Условията за участие може да свалите от тук

Публичната покана може да свалите от тук

24.09.2012

Открита процедура с предмет: "Доставка на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф25 до ф315"

Условията за участие може да свалите от тук

Обявлението може да свалите от тук

Решението може да свалите от тук

Решението може да свалите от тук

19.06.2012

Открита обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ГОРИВА И СМАЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ”

Условията за участие може да свалите от тук

Обявлението може да свалите от тук

Решението може да свалите от тук

07.06.2012

Открита обществена поръчка с предмет: "Доставка на 6 (шест) нови високопроходими автомобили - 5 (пет) броя с открит товарен отсек тип "пикап" и 1 (един) бр тип "джип" при условията на 60 (шестдесет) месечен финансов лизинг за нуждите на "В и К" Смолян".

Описание на предмета на поръчката може да видите тук

Условията за участие може да свалите от тук

Обявлението може да свалите от тук

Решението може да свалите от тук

18.05.2012

Открита обществена поръчка с предмет: "Доставка на водомери за студена вода от Qn 1,5 до Qn 150, холендри и филтри".

Описание на предмета на поръчката може да видите тук

Условията за участие може да свалите от тук

Публичната покана може да свалите от тук

08.05.2012

Открита обществена поръчка с предмет: "Доставка на спирателни кранове с вътрешна резба за питейна вода с диаметри от 1/2до 3".

Описание на предмета на поръчката може да видите тук

Условията за участие може да свалите от тук

Публичната покана може да свалите от тук

08.05.2012

Открита обществена поръчка с предмет: "Доставка на спирателна водопроводна арматура за питейна вода в две позиции: Позиция 1 - Доставка тротоарни спирателни кранове с диаметри от 1/2" до 3" Позиция 2 - Доставка на фланшови шибърни спирателни кранове  диаметри от ф65 до ф450"

Описание на предмета на поръчката може да видите тук

Условията за участие може да свалите от тук

Публичната покана може да свалите от тук

30.03.2012

Открита обществена поръчка с предмет: "Доставка на фасонни части и фитинги от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф25 до ф315"

Описание на предмета на поръчката може да видите тук

Условията за участие може да свалите от тук

Публичната покана може да свалите от тук

26.03.2012

Открита обществена поръчка с предмет: "Доставка на тръби от полиетилен висока плътност PE-HD PE 100 за водоснабдяване с диаметри от ф25 до ф316"

Описание на предмета на поръчката може да видите тук

Условията за участие може да свалите от тук

Публичната покана може да свалите от тук

21.03.2012

Открита обществена поръчка с предмет: "Доставка на жиба и фасонни части от чугун и стоманено сварени конструкции за водоснабдяване и гумени уплътнителни към тях"

Описание на предмета на поръчката може да видите тук

Условията за участие може да видите тук

Публичната покана може да свалите от тук