Потребители

Потребителите на ВиК - оператор Смолян, могат да се разделят на три групи:

  • Битови (население);
  • Стопански (бизнес);
  • Бюджетни (общински и държавни структури и институции).


"ВиК"- операторът обслужва общо 47540 броя потребители. От тях 42 328 са битови и приравнени към тях, това представлява 89.04 % от всички. 4 487 броя са стопански или 9,44%, а бюджетните потребители са 725 броя и представляват 1,52%. От стопанските потребители - 44 броя са регистрирани съгласно Наредба № 7 за заустване на отпадъчни води. По-големият брой потребители се задоволяват с питейна вода при помпено водоснабдяване. Но това не определя и по-голям размер на приходите. Обслужваното население към настоящия момент от "ВиК" ЕООД Смолян е 119492 броя жители. От тях 91.21% са водоснабдени, а 66,63 % са канализирани.

(...изнесените данни в цифри са до м. октомври 2007 г.)