ПРОУЧВАНЕ

Предмет: „Осъществяване на дейности по информация, комуникация и визуализация по проект „Интегриран воден проект на агломерация град Смолян“ по две обособени позиции

Обособена позиция 1: „Организиране на публични събития, провеждане на информационни мероприятия, създаване и разполагане на реклама“

Обособена позиция 2: „Дизайн, изработка и доставка на рекламни печатни материали“

Оферта 1 - дата на публикуване 17.04.2019 год.

Оферта 2 - дата на публикуване 17.04.2019 год.

ПРОУЧВАНЕ

Предмет: Внедряване на ГИС система и прилежащи софтуери за управление на водоснабдителна и канализационна техническа инфраструктура, стопанисвана и управлявана от „ВиК“ ЕООД гр. Смолян

 Искане за оферта - дата на публикуване 10.04.2019 год.

Оферта - дата на публикуване 10.04.2019 год.

ПАЗАРНО ПРОУЧВАНЕ

Предмет: „Оценка за съответствие на инвестиционни проекти, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обекти, включени в проект: „Интегриран воден проект на агломерация Смолян“ по четири обособени позиции:

Обособена позиция № 1 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция и доизграждане на вътрешната ВиК мрежа на гр. Смолян“

Обособена позиция № 2 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Реконструкция на главен градски събирателен колектор”

Обособена позиция № 3 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Доизграждане на третичното пречистване (отстраняване на фосфор) към ПСОВ Смолян“

Обособена позиция № 4 „Оценка за съответствие на инвестиционния проект, осъществяване на строителен надзор и упражняване функциите на инженер по ФИДИК – жълта книга за обект: „Модернизация на ПСПВ „Хубча“ и ПСПВ „Превала”, чрез подмяна на спирателни кранове с електро задвижка към бързи филтри и управлението им“ .

Оферта 1 - дата на публикуване 05.03.2019 год.

Оферта 2 - дата на публикуване 05.03.2019 год.