Цена на водата

В сила от 01.01.2020 год. на основание Решение № Ц-37 / 23.12.2019 год. на Комисия по енергийно и водно регулиране се въвеждат нови цени на В и К услуги както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   -  1,391 лв. / куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води  -  0,280 лв. / куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води  -  0,523 лв. / куб.м

за промишлени и други стопански обекти:

                 - степен на замърсяване 1  -  0,732 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 2  -  1,047 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 3  -  1,307 лв. / куб.м

( В цените не е включен ДДС. )

......................................................................................................................................................................................

В сила от 01.01.2019 год. на основание Решение № Ц-20 / 28.12.2018 год. на Комисия по енергийно и водно регулиране се въвеждат нови цени на В и К услуги както следва: 

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   -  1,331 лв. / куб.м

Цена за услугата отвеждане на отпадъчни води  -  0,217 лв. / куб.м

Цена за услугата пречистване на отпадъчни води  -  0,510 лв. / куб.м

за промишлени и други стопански обекти:

                 - степен на замърсяване 1  -  0,714 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 2  -  1,019 лв. / куб.м

                 - степен на замърсяване 3  -  1,274 лв. / куб.м

( В цените не е включен ДДС. )